Preskocit navigáciu

Manažment letovej prevádzky


Vedúci starší inšpektor - odborný špecialista manažmentu letovej prevádzky vykonáva štátny odborný dozor vo vojenskom letectve v rozsahu svojej pôsobnosti.

Vedúci starší inšpektor - odborný špecialista manažmentu letovej prevádzky plní najmä tieto úlohy:

 • vydáva preukazy odbornej spôsobilosti personálu riadenia letovej prevádzky, overuje ich odbornú spôsobilosť,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší platnosť povolenia školiacim a výcvikovým organizáciám schváleným pre výcvik vojenského leteckého personálu,
 • posudzuje odbornú spôsobilosť personálu zabezpečujúceho poskytovanie letových prevádzkových služieb a riadenie letov vojenských lietadiel v priestoroch vyčlenených pre lety vojenských lietadiel,
 • schvaľuje programy leteckej školy na vzdelávanie a výcvik vojenského leteckého personálu,
 • sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania leteckých navigačných služieb v rezorte ministerstva obrany, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,  
 • zabezpečuje plnenie úloh ministerstva obrany vyplývajúcich z programu harmonizácie a integrácie systémov riadenia letovej prevádzky v Slovenskej republike (HIS RLP v SR) a Lokálneho konvergenčného a implementačného plánu Slovenskej republiky (LCIP SR),
 • zodpovedá za spracovanie medzirezortných dohôd pre usporiadanie letovej prevádzky SR,
 • schvaľuje súčinnostné koordinačné dohody a smernice v oblasti riadenia letovej prevádzky vypracované dotknutými subjektmi,
 • podieľa sa na príprave medzirezortných zmlúv na úseku poskytovania letových navigačných služieb a využívania vzdušného priestoru SR,
 • vykonáva súčinnosť s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pri uzatváraní medzinárodných zmlúv v oblasti letectva,
 • zastupuje MO SR v medzinárodných organizáciách civilného letectva a NATO vo veciach usporiadania letovej prevádzky a európskeho vzdušného priestoru a pri styku s orgánmi vojenského letectva iných štátov,
 • odborne riadi činnosť stanovišťa riadenia špeciálnej letovej prevádzky,
 • overuje a kontroluje činnosť pracoviska usporiadania vzdušného priestoru AMC (Airspace Management Cell),
 • overuje a kontroluje činnosť vojenskej leteckej informačnej služby VLIS.


Skočiť na menu


Share