Preskocit navigáciu

Letiská a letecké pozemné zariadenia


Vedúci starší inšpektor – odborný špecialista letísk a leteckých pozemných zariadení vykonáva štátny odborný dozor vo vojenskom letectve v rozsahu svojej pôsobnosti.

Vedúci starší inšpektor – odborný špecialista letísk a leteckých pozemných zariadení plní najmä tieto úlohy:
 • vydáva preukazy odbornej spôsobilosti technického personálu leteckých pozemných zariadení, overuje ich odbornú spôsobilosť,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší súhlas na zriadenie, podstatnú zmenu alebo zrušenie vojenských leteckých pozemných zariadení,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší súhlas na použitie vojenských leteckých pozemných zariadení vo vojenskom letectve,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší osvedčenia o prevádzkovej spôsobilosti vojenských leteckých pozemných zariadení,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší povolenie právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie činností súvisiacich s vývojom, výrobou, údržbou, vykonávaním modifikácií, opráv, skúšaním a prevádzkovaním výrobkov a súčastí vojenských leteckých pozemných zariadení pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší povolenie právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie činností súvisiacich s vykonávaním prác na prevádzkových plochách vojenských letísk,
 • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší súhlas na použitie výrobkov vojenských leteckých pozemných zariadení a ich súčastí vo vojenskom letectve a/alebo rozhoduje o uznaní platnosti príslušných dokumentov vydaných kompetentnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie,
 • povoľuje prevádzkovanie a vedie evidenciu vojenských letísk a vojenských leteckých pozemných zariadení a rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení ich prevádzky,
 • vedie evidenciu vojenských leteckých pozemných zariadení,
 • koordinuje procesy zavedenia nových vojenských leteckých pozemných zariadení v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súčinnosti s Národným riaditeľom pre vyzbrojovanie v zmysle článku 39 písm. g) Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • vydáva vyjadrenia pre stavby v obvodoch vojenských letísk a v ich ochranných pásmach, vojenských leteckých pozemných zariadení a v ich ochranných pásmach v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutým orgánom verejnej správy v stavebnom konaní,
 • schvaľuje smernice a dohody v oblasti prevádzky letísk a leteckých pozemných zariadení vypracované dotknutými subjektmi,
 • zastupuje MO SR v medzinárodných organizáciách civilného letectva a NATO v oblasti vybavenia vojenských letísk leteckými pozemnými zariadeniami a pri styku s orgánmi vojenského letectva iných štátov.
Vydávanie povolenia k vykonávaniu činností na vojenských leteckých pozemných zariadeniach a na vojenských letiskách:

Úrad vojenského letectva MO SR (ďalej len "úrad") je zodpovedný za prevádzku štátnych (vojenských) lietadiel, v súlade s § 46 a § 48a zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vydáva povolenia právnickým a fyzickým osobám na vykonávanie činností na vojenských leteckých pozemných zariadeniach a na vojenských letiskách.
 1. K vykonávaniu činností: vývoj, výroba, oprava, údržba, modifikácia (modernizácia), skúšky a školenia na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl SR, je potrebné oprávnenie vydané úradom "Povolenie na činnosť vo vojenskom letectve". K vydaniu Povolenia je nutné splniť požadované podmienky a predložiť na úrad požadované dokumenty. Podmienky, ktoré musia byť splnené pre vydanie Povolenia a zoznam dokumentov, ktoré sú potrebné predložiť na úrad, sú uvedené v metodických pokynoch úradu č. MP-ÚVL-LPZ-005/2007. Metodické pokyny č. MP.ÚVL-LPZ-005/2007 sú zverejnené v časti Dokumenty a materiály/Rezortná legislatíva.
 2. K vykonávaniu činností na pohybových plochách vojenských letísk (údržba, oprava, vykonávanie náterov na vzletovej a pristávacej dráhe, atď.) je potrebné Povolenie "Povolenie na činnosť vo vojenskom letectve".
  K vydaniu povolenia na uvedenú činnosť je nutné splniť požadované podmienky a predložiť na úrad nižšie uvedené dokumenty:
  • písomná žiadosť o vydanie Povolenie na výkon činnosti (iné podnikanie) vo vojenskom letectve, s presnou špecifikáciou zamýšľanej činnosti žiadateľa vo vzťahu k vojenskému letectvu,
  • výpis alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra,
  • organizačná štruktúra spoločnosti,
  • organizačná a prevádzková dokumentácia (zoznam vnútroorganizačných postupov týkajúcich sa vykonávania zamýšľanej činnosti),
  • systém výberu a prípravy pracovníkov na činnosť súvisiacu s podnikaním vo vojenskom letectve,
  • zoznam zariadení potrebných na vykonávanie zamýšľanej činnosti (váhy, vysokozdvižné vozíky, stavebné mechanizmy...),
  • úradne overená kópia platného dokladu povolenia na iné podnikanie v letectve (vojenské, civilné) vydané národným civilným leteckým úradom, ak je vydané.
Žiadosť je potrebné poslať na adresu:

Úrad vojenského letectva
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Slovenská republika

Skočiť na menu


Share