Preskocit navigáciu

ÚVL MO SR Bratislava


Úrad vojenského letectva MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou podľa § 12 ods. 1) písm. f) zákona číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Na plnenie úloh ministerstva obrany súvisiacich s výkonom štátnej správy a štátneho odborného dozoru vo vojenskom letectve bol zriadený Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dňom 1. marca 2021.   Úrad je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva pôsobnosť ministerstva obrany vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel vo vojenských službách (ďalej len „štátnych lietadiel“) podľa § 46 ods. 4 zákona číslo 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad v rámci pôsobnosti ministerstva obrany samostatne vykonáva štátnu správu v súlade s ustanoveniami § 48a leteckého zákona a v rozsahu pôsobnosti leteckého zákona vykonáva štátny odborný dozor v záležitostiach súvisiacich s prevádzkou štátnych lietadiel, s lietajúcim a ostatným leteckým a technickým personálom v prevádzke štátnych lietadiel, s prevádzkou vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vyšetrovaním príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel.

Úrad je samostatnou organizačnou zložkou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Úrad vykonáva pôsobnosť ministerstva s kompetenciami ustanovenými ministrom obrany. Štatutárnym orgánom úradu je riaditeľ, ktorý zastupuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo veciach usporiadania vzdušného priestoru a letovej prevádzky v Slovenskej republike a správy vojenského letectva na úseku spôsobilosti leteckého personálu, leteckej techniky, letísk a leteckých pozemných zariadení. Riaditeľ úradu riadi vedúceho stanovišťa riadenia špeciálnej letovej prevádzky.

Úrad je odborným, koncepčným, normotvorným, metodickým, správnym a kontrolným orgánom ministerstva na úseku koordinácie vojenskej letovej prevádzky s civilnou letovou prevádzkou.

Úrad plní tieto úlohy:

 • zodpovedá za vykonávanie spolupráce s orgánmi civilného letectva na úseku využívania vzdušného priestoru SR, organizovania a zabezpečenia letových prevádzkových služieb a harmonizácie vojenskej letovej prevádzky s civilnou letovou prevádzkou v súlade so záväzkami, vyplývajúcimi z medzinárodných noriem, prevzatými vládou SR,
 • zastupuje ministerstvo v medzinárodných organizáciách civilného letectva a NATO a pri styku s orgánmi vojenského letectva iných štátov,
 • vydáva preukazy odbornej spôsobilosti vojenského leteckého personálu, overuje ich odbornú spôsobilosť a zabezpečuje posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti,
 • kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu vojenských lietadiel,
 • posudzuje odbornú spôsobilosť vojenských riadiacich letovej prevádzky,
 • overuje typovú spôsobilosť vojenských lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, vydáva typové osvedčenia vojenských lietadiel a dáva súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja vojenského lietadla v prevádzke; vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti vojenského lietadla,
 • kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti vojenských lietadiel, vedie ich register vojenských lietadiel,
 • povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,
 • rozhoduje o zriadení dočasnom prerušení, obmedzení a zrušení prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých pozemných zariadení,
 • odborne metodicky riadi plnenie úloh implementácie záväzných rozhodnutí medzinárodných organizácií EUROCONTROL a ICAO vo vojenskom letectve a vykonáva kontrolu ich realizácie v technickej časti, zabezpečovanej inými orgánmi ministerstva, generálneho štábu a veliteľstva vzdušných síl,
 • v pôsobnosti ministerstva zodpovedá za správnosť publikovaných vojenských leteckých informácií,
 • zodpovedá za spoluprácu s orgánmi civilného letectva a príslušnými bezpečnostnými orgánmi pri pátraní po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,
 • spolupracuje s odbornou komisiou generálneho štábu OS SR, veliteľstva vzdušných síl OS SR a Leteckého úradu SR na vyšetrovaní príčin leteckých nehôd a incidentov, ak sa na nich podieľa vojenské letectvo,
 • vykonáva odborné a metodické riadenie profesionálnych vojakov stanovišťa riadenia špeciálnej letovej prevádzky.

Skočiť na menu


Share