Preskocit navigáciu

Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzku


Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzku
Dňa 16. júna 2011 sa na letisku v Sliač obnovila civilná letecká prevádzka. Slávnostne ju otvorili ministri dopravy a obrany Ján Figeľ a Ľubomír Galko. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj Riaditeľka Úradu vojenského letectva MO SR a príslušníci úradu, ktorí sa na celom procese podieľali. Letecké navigačné služby (LNS) aj pre civilnú letovú prevádzku zabezpečuje na tomto vojenskom letisku Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Odbavovanie pasažierov je v kompetencii spoločnosti Letisko Sliač a.s., ktorej jediným akcionárom je ministerstvo dopravy.
Na oficiálnom otvorení minister dopravy Ján Figeľ odovzdal ministrovi obrany Ľubomírovi Galkovi rozhodnutie o poverení pre MO SR poskytovať na letisku Sliač letecké prevádzkové služby a telekomunikačnú službu a minister obrany Ľubomír Galko odovzdal ministrovi dopravy Jánovi Figeľovi súhlas na používanie vojenského letiska. Obidva dokumenty nadobudli platnosť dňom 15. 6. 2011.
 
Je nutné podotknúť, že to bol dlhodobý proces, ktorý sa začal ešte pred samotnou rekonštrukciou letiska Sliač. Stav z pred rekonštrukcie nebol totiž vyhovujúci z hľadiska bezpečnosti riadenia letovej prevádzky, nakoľko v jednom letiskovom priestore riadil letovú prevádzku súčasne vojenský riadiaci letovej prevádzky a zároveň aj civilný riadiaci.
Taktiež nebola možná vzájomne akceptovateľná dohoda medzi Letovými prevádzkovými službami (LPS) SR, š.p. k spoločnému využívaniu systému presného priblíženia na pristátie ILS/DME na letisku Sliač. Tento zastaraný systém bol prevádzkovaný LPS SR, š.p. a to len v čase, ktorý si stanovil prevádzkovateľ, spravidla 12 hodín denne. Avšak ani v tomto čase nemal vojenský riadiaci letovej prevádzky prehľad o jeho aktuálnom prevádzkovom stave, čo bolo v rozpore s civilnými a vojenskými predpismi. Vzhľadom na dôležitosť tohto systému pre zabezpečenie výcviku a plnenia úloh v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO (NATINADS), bola požiadavka Veliteľstva VzS OS SR obstarať nový systém ILS/DME prevádzkovaný VzS OS SR.
V roku 2010 bola podpísaná medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR ,,Dohoda o prevode správy majetkovej účasti štátu letiskovej spoločnosti Letisko Sliač, a.s.“ a „Dohoda o zabezpečení spätného prevodu akcií v letiskovej spoločnosti Letisko Sliač, a.s.“, kde sa ministerstvo obrany zaviazalo, že v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2096/2005 prevezme poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač.
Postup prevzatia LNS bol vykonávaný v súčinnosti so štátnym podnikom LPS, š.p. a pod dohľadom LÚ SR, ÚVL MO SR a Stálej medzirezortnej komisie rezortu ministerstva dopravy a rezortu obrany. K tomu boli vytvorené odborné komisie za jednotlivé oblasti, vedúcimi ktorých boli príslušníci ÚVL MO SR a ktoré mali okrem iného za úlohu vyriešiť aj problematické oblasti medzi prevádzkou OAT (špeciálna letová prevádzky) a GAT (všeobecná letová prevádzka).
Začal sa teda časovo a odborne náročný proces, kde poskytovateľ LNS už bol certifikovaný ÚVL MO SR, no zároveň bola nutná aj certifikácia LÚ SR.
 
V oblasti riadenia letovej prevádzky bol spracovaný Výcvikový plán stanovíšť APP/TWR (approach/veža) Sliač pre výcvik riadiacich a systém udržiavania spôsobilosti stanovíšť TWR/APP Sliač, ktorý bol schválený LÚ SR. Okrem spomínaných dokumentov bolo potrebné prepracovať rad ďalších, ako napr: Smernice na výkon služby, Manuál na zvládnutie mimoriadnych situácií, Náhradné postupy pri poruche a výpadkoch systémov ako aj z pozície Úradu vojenského letectva Pokyny na činnosť stanovíšť riadenia letovej prevádzky a mnoho ďalších. Na zabezpečenie poskytovania služieb bolo vybratých 25 riadiacich letovej prevádzky.
Vojenskí riadiaci letovej prevádzky boli od augusta do decembra 2009 vyslaní do jazykového kurzu (anglický jazyk a anglická letecká frazeológia), ktorých znalosť je jednou z podmienok získania preukazu spôsobilosti. Následne bol vykonaný skrátený základný úvodný kurz riadiacich a tzv. kvalifikačný modulový výcvik na simulátore LPS SR, š.p. ktoré majú certifikát „leteckej školy“. Teoretická príprava trvala do konca februára 2010 a následne bolo vykonané teoretické preskúšanie na LÚ SR. Od 1. marca 2010 začal prebiehať výcvik (tzv. predkvalifikačný) riadiacich na simulátore, kde boli riadiaci rozdelení do dvoch skupín. Jednu skupinu tvorili riadiaci, ktorí už mali prax v riadení vojenskej letovej prevádzky, druhú skupinu zase riadiaci, ktorí iba do systému vstupovali a ukončenie celého kurzu bolo 30. novembra 2010. Praktický výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky na konkrétnych pracoviskách t.j. APP/TWR mohol začať až po ukončení rekonštrukcie letiska Sliač a samozrejme po splnení požiadaviek stanovených na riadiacich letovej prevádzky. Prvá skupina riadiacich teda začala praktický výcvik na pracoviskách TWR/APP so začatím vojenskej letovej prevádzky na letisku Sliač. Celý proces praktického výcviku bol pripravený tak, aby ku dňu oficiálneho otvorenia letiska pre civilnú letovú prevádzku boli riadiaci s praxou v riadení vojenskej letovej prevádzky držiteľmi preukazov spôsobilosti vydaných LÚ SR. V súčasnej dobe začína praktický výcvik druhej skupiny riadiacich na pracoviskách TWR/APP Sliač.
 
V oblasti CNS (Communication, Navigation, Surveillance), boli zadefinované úlohy, ktoré vyplývali jednak zo zákona č. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z nariadenia Komisie (ES) č. 2096/2005. Jednalo sa hlavne o úlohy týkajúce sa splnenia technických požiadaviek na jednotlivé systémy vyplývajúce z vojenských a civilných predpisov, ale aj požiadaviek na ich odborne spôsobilú obsluhu. K tomu bol následne vykonaný predbežný audit na letisku Sliač za účasti príslušníkov VzS OS SR, GŠ OS SR, SEOPMZ MO SR, ÚVL MO SR a LÚ SR, kde boli tieto úlohy delegované jednotlivým zložkám.
Jednalo sa hlavne o tieto úlohy:
-          realizácia projektu ILS/DME,
-          zabezpečenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení (u radarov bolo nutné premiestnenie oboch zariadení RL-4AM na pôvodné stanovište civilného radaru RL-41),
-          zabezpečenie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve,
-          zabezpečenie vydania vyhlásenia o zhode pre radar RL-4AM výrobcom,
-          realizácia projektu spoločného systému plánovania letov (prepojenie AFTN-OPL) alebo zriadenie pracovnej stanice AFTN na stanovištiach TWR a APP Sliač.
-          zriadenie priameho linkového spojenie stanovíšť TWR Sliač a APP Sliač so stanovišťom ACC Bratislava,
-          skoordinovanie frekvencie pre APP, TWR, NDB, ILS/DME,
-          spracovanie plánu výcviku technického personálu leteckých pozemných zariadení,
-          zabezpečenie monitoringu systému VOR prevádzkovaného LPS, š.p. na stanovištiach APP a TWR,
-          zabezpečenie povolenia na prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení vydané LÚ SR,
-          vypracovanie systému sledovania porúch na leteckých pozemných.
 
Ďalšou a pre MO SR novou oblasťou bolo zavedenie systému na posudzovanie a zmierňovanie rizika v ATM. K tomu bola vypracovaná a schválená smernica Veliteľa VzS OS SR. Smernica obsahuje základné ustanovenia, ktorých implementáciou poskytovateľ LNS zabezpečí systematické identifikovanie nebezpečenstva, ako aj posudzovanie rizika a jeho zmierňovanie pre všetky zmeny tých častí funkčného systému ATM a podporných opatrení, ktoré sú pod jeho riadiacou kontrolou.
 
Po realizácii vyššie uvedených projektov, úloh a opatrení bol v mesiaci apríl vykonaný certifikačný audit LÚ SR za účasti ÚVL MO SR, výsledkom ktorého bolo ešte 40 nálezov a 2 pozorovania. Tieto boli za intenzívnej spolupráce zainteresovaných strán v krátkom čase odstránené, čo potvrdil aj záverečný audit zameraný na kontrolu odstránenia nedostatkov z certifikačného auditu. Následne bolo pre MO SR vydané osvedčenie LÚ SR pre poskytovanie LNS na letisku Sliač v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou.
 

 
Služby
 
Poskytované Služby
Časť poskytovaných služieb
 
Podskupina poskytovaných služieb
 
Doplňujúce podmienky
ATS
ATC
APP
N/A
Vo vzdušnom priestore TMA Sliač a CTR Sliač
TWR
N/A
 
FIS
 
VHF G/A (FIC)
N/A
 
 
CNS
C
Lietadlo-zem
FIS
NIL
APP
NIL
TWR
NIL
Zem-zem
N/A
NIL
N
NDB
N/A
NIL
DME
N/A
NIL
ILS
CAT I
NIL
S
PSR
N/A
NIL

           
Toto osvedčenie ostáva v platnosti do 13. 6. 2013 a môže byť predlžené na základe žiadosti poskytovateľa LNS predloženej národnému dozornému orgánu 6 mesiacov pred koncom platnosti tohto osvedčenia.
 
Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvom obrany Slovenskej republiky pre civilnú letovú prevádzku je projekt, aký u nás doposiaľ nebol realizovaný. Dokonca v podobnom rozsahu nebol realizovaný ani v rámci členských krajín EÚ, kde je spoločná civilná a vojenská prevádzka na jednom letisku vykonávaná v súlade s článkom 7) Nariadenia ES č.554/2004 tzv. „necertifikovaným“ poskytovateľom. Pre MO SR to predstavovalo zosúladenie organizačných procesov, dodatočných odborných požiadaviek na personál, či už technický, alebo prevádzkový a zosúladenie technických požiadaviek na jednotlivé systémy. Aj napriek tomu, že certifikačný proces pre OAT prevádzku už bol realizovaný ÚVL MO SR, pre civilnú letovú prevádzku sú tu určité špecifiká. Nakoľko sa jedná v prvom rade o vojenské letisko zaradené do NATINADS bolo nutné, aby podmienky za ktorých bolo letisko certifikované ÚVL MO SR neboli žiadnym spôsobom obmedzované certifikáciou pre civilnú letovú prevádzku. K tomu bol bezpodmienečne nutný spoločný postup ÚVL MO SR a LÚ SR. V prípade sporných záležitostí bolo nutné nájsť také riešenia, ktoré vyhovujú vojenskej aj civilnej letovej prevádzke.

Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzkuPoskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzku

Autor: Maroš Klinčák - Dátum: 01.07.2011
Čítanosť: 23946
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share